Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit
Article 1
L’Associació de Famílies d’Alumnes ESCOLA SANT GERVASI està constituïda a la població de
Mollet del Vallès i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a
l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants
disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació.
L’associació no té ànim de lucre.
Article 2
L’associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes,
als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que
fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre
quan sigui sostingut amb fons públics.
c) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres
públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
d) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
e) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració
de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
f) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de
l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
g) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
i) Vetllar perque l’educació en l’ escola aconsegueixi el ple desenvolupament de la personalitat,
miltjançant una formació humana integral i al respecte als principis democràtics de convivència i als
drets llibertats fonamentals.
Article 3
El domicili de l’associació queda fixat al número 41 del carrer Sabadell de la població de Mollet del
Vallès, i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
Capítol II. Socis
Article 4
Poden ser socis de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats
al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat i contribueixen al
sosteniment econòmic, de l’associació, tal i como es reflecteix a l’article 26 dels presents estatuts.
L’admissió de socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat
ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor d’un o més alumnes del centre.
Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes
i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs o cicle, que els
traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l’associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les
derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de
govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.
Article 6
Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president/a.
 2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.
 4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament
  per l’entitat.
  Quan la baixa obeeixi als motius 3t i/o 4t, serà preceptiva l’obertura d’un expedient en què es donarà
  audiència al soci.
  L’acord de baixa l’adoptarà la Junta Directiva
  El soci hi podrà recórrer en contra davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils
  comptats a partir del dia següent a aquell en què l’acord li hagués estat notificat
  Capítol III. L’Assemblea General
  Article 7
 5. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret
  propi i irrenunciable.
 6. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per
  majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
 7. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els
  qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
  Article 8
  L’Assemblea General té les facultats següents:
  a) Modificar els estatuts.
  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la
  fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar
  la gestió feta per l’òrgan de govern.
  d) Acordar la dissolució de l’associació.
  e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.
  f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  g) Aprovar el reglament de règim interior.
  h) Acordar, amb un expedient previ, la baixa o la separació definitiva dels socis.
  i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó
  diferent de la separació definitiva.
  j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de
  l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu
  i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
  Article 9
 8. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop per curs escolar, dins
  dels mesos compresos entre setembre i desembre ambdós inclusivament.
 9. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho
  consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea
  ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
  Article 10
 10. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 11. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió indivualment al soci.
  Pot ser comunicat per un escrit adreçat al domicili, o bè comunicat per canals de comunicació digitals
  (correu electrònic).
 12. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’associació. Si no hi és, l’han
  de substituir, successivament, el vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar
  com a secretari/a qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva.
 13. El secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un
  extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
  llista de les persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que
  s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar
  a disposició dels socis.
  Article 11
 14. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o
  representats.
 15. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més
  assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç
  del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
  La sol.licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient,
  però ùnicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la
  convocatòria, si aixi ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
  Article 12
 16. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 17. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 18. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució
  d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
  alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots
  afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es
  presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o
  representats (més vots a favor que en contra).
 19. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les
  dades de contacte, sempre que els socis ho autoritzin expressament.
  Capítol IV. La Junta Directiva
  Article 13
 20. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president/a,
  el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per
  persones diferents.
 21. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de
  l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 22. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
  mitjançant un certificat, emès pel secretari/a sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
  d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/a.
 23. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
  Article 14
 24. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de QUATRE ANYS,
  sense perjudici que puguin ser reelegits.
 25. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse per:
  a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius
  b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec
  c) baixa com a membres de l’associació
  d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec
 26. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de
  l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar
  provisionalment el càrrec vacant.
  Article 15
 27. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
  mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i
  directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i
  per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de
  l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i
  confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i
  autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a
  proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per
  aconseguir:
  -subvencions o altres ajuts
  -l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació
  l) Obrir i tancar comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i
  disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la
  primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de
  govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
  Article 16
 28. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha
  de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot
  ser inferior a una vegada cada trimestre.
 29. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si
  ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
  Article 17
 30. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un
  quòrum de la meitat més un.
 31. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin,
  encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del
  secretari/a o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 32. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
  Article 18
 33. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups
  de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 34. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que
  els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
  Article 19
  Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel
  secretari/a i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la
  sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.
  Capítol V. La presidència i la vicepresidència
  Article 20
 35. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta
  Directiva.
 36. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el vocal de més edat
  de la Junta, per aquest ordre.
  Capítol VI. La tresoreria i la secretaria
  Article 21
  Són pròpies de la tresorería les funcions següents:
  a) La custòdia i el control dels recursos de l’associació,
  b) Elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
  c) Portar un llibre de caixa.
  d) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
  e) Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel
  president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
  Article 22
  Són pròpies de la secretaria les funcions següents:
  a) Custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
  l’Assemblea General i la Junta Directiva;
  b) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
  Capítol VII. Les comissions o grups de treball
  Article 23
  La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de
  l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats
  que es proposen dur a terme.
  La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els
  encarregats dels quals li han de presentar un cop al trimestre un informe detallat de les seves
  actuacions.
  Capítol VIII. El règim econòmic
  Article 24
  Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
  Article 25
  Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
  a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  b) les subvencions oficials o particulars
  c) les donacions, les herències o els llegats
  d) les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se
  Article 26
  Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o
  derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta
  Directiva.
  L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per
  mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
  Article 27
  L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
  Article 28
  En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de
  figurar les signatures del president/a, vice-president/a, el tresorer/a i el secretari/a.
  Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer
  o bé la del president/a.
  Capítol IX. El règim disciplinari
  Article 29
  L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves
  obligacions.
  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
  poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el
  reglament intern.
  El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
  En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i
  proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La
  resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta
  Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
  Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
  interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la
  primera assemblea general que tingui lloc.
  Capítol X. La dissolució
  Article 30
  L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari
  expressament per a aquest fi.
  Article 31
 37. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel
  que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de
  qualsevol operació pendent.
 38. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 39. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat
  queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 40. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada
  sense afany de lucre que dins l’àmbit territorial d’actuació de l’associació hagi destacat més en la seva
  activitat a favor d’obres benèfiques.
 41. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors
  d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix
  aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
        ,       d      de      
  Signatures de la Junta Directiva (president/vicepresidenta/secretari, tresorer)